SJUKSKÖTERSKANS ARBETSUPPGIFTER UTIFRÅN PATIENTENS BEHOV VID OMVÅRDNAD AV PATIENTER MED DIABETES OCH FOTSÅR UTANFÖR SJUKHUS

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetiska fotsår är ett vanligt förekommande problem inom vården. Det är inte mycket skrivet om sjuksköterskans arbetsuppgifter med denna patientgrupp i kommunal- eller primärvården. Genom denna litteraturstudie kan bättre kunskap och förståelse uppnås vilket ökar vårdkvalitet samt är till stor nytta för patientens komplexa vårdbehov. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans arbetsuppgifter utifrån patientens behov vid omvårdnad av patienter med diabetes och fotsår utanför sjukhuset. Metod: Kvalitativ litteraturstudie av 12 artiklar som är publicerade mellan 2006 till 2017. Artiklar söktes i databaser: CINAHL, PubMed och PsycINFO men även manuella sökningar gjordes. Resultat: Resultatet av denna litteraturstudie presenteras i sex kategorier och i en underkategori, vilka är preventivt arbete vid diabetiska fotsår, samordning av vård, undervisning av personal, undervisning av patienter med diabetes och fotsår inom egenvård med underkategorin kommunikation som del av undervisning, att ta hänsyn till patientens psykiska behov och att ge evidensbaserad omvårdnad. Konklusion: Diabetiska fotsår är allvarliga och förändrar individens liv. Arbetsuppgifter beskrivna i studien ger en inblick i vad som behövs ta hänsyn till vid omvårdnaden av patienter med diabetes och fotsår. Sjuksköterskors arbete bör utgå från varje individs behov och vara evidensbaserad. Detta är kärnan i omvårdnaden. Nyckelord: arbetsuppgifter, diabetiska fotsår, omvårdnad, sjuksköterska, utanför sjukhus

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)