Från universitet till investment bank

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att kvalitativt undersöka hur väl en masterutbildning med finansiell inriktning förbereder en student för ett framtida arbete inom Investment Banking. Studien följer en kvalitativ metod där två empiriska källor ställs emot varandra för att urskilja likheter och skillnader. Innehållet för två universitetsutbildningar jämförs med praktisk tillämpning som sammanfattas av intervjuer med sju personer verksamma inom Investment Banking. Studien baseras på teori från sju tidigare studier inom ämnesområdet. Empirin utgörs av intervjuer med personer verksamma inom Investment Banking. Därutöver har två masterutbildningar utgjort resterande del av det empiriska materialet. Slutsatsen av studien visade att en masterutbildning inom finans ger studenter en bra grundläggande förståelse för ekonomi. Intervjuer med personer verksamma inom Investment Banking, visade att sociala färdigheter är av stor betydelse för en framgångsrik Investment Banking karriär. Ansvaret för att etablera sociala färdigheter ligger hos studenterna och inte universiteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)