Lean, ett sätt att minska matsvinn? : En kvalitativ studie om styrningsverktyget leans möjligheter att minska matsvinn inom dagligvaruhandeln

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Bakgrund:

Matsvinn har på senare tid fått stor medial uppmärksamhet samtidigt som konsumenters miljömedvetenhet har ökat. Matsvinn uppstår i hela produktflödet och anses vara ett stort miljöproblem samtidigt som det utgör en kostnad för företag. Det finns ett flertal identifierade reaktiva åtgärder för hur distributions- och butiksledet ska kunna minska detta. Däremot saknas kunskap beträffande orsaker för uppkomsten av matsvinn samt proaktiva åtgärder för att minska detta. Tidigare forskning pekar på att effektivisering av produkters flöde skulle kunna minska matsvinn. Stora livsmedelskedjor utomlands har implementerat styrningsverktyget lean för att effektivisera dess verksamhet samt minska dess matsvinn. På grund av bristen när det gäller forskning om proaktiva åtgärder samt implementering av lean-verktyg för att minska matsvinn krävs ytterligare studier för att undersöka verktygets möjlighet inom svensk dagligvaruhandel.

Syfte:

Syftet med denna studie är att redovisa faktorer som kan förklara uppkomsten av matsvinn av färskvaror inom dagligvaruhandeln. Vidare syftar studien till att redovisa en flödeskartläggning och en beskrivning av beställningsprocessen för att undersöka vilka verktyg inom styrningsverktyget lean som kan implementeras för att leda till en minskning av matsvinn.

Genomförande:

Studien är av kvalitativ karaktär och har en multipel fallstudiedesign. Dess empiri är insamlad från fyra organisationer inom dagligvaruhandeln där intervjuer utförts på både distributionsenheter samt livsmedelsbutiker. Sammanlagt har tolv respondenter intervjuats.

Slutsats:

Studien konstaterar att vissa styrningsverktyg inom lean kan implementeras på företag inom den svenska dagligvaruhandeln för att minska matsvinn. Däremot har en problematisk balansgång mellan minskat matsvinn och kund nöjdhet identifierats vilket hämmar matsvinnsreducering en. Vidare har studien gett praktiska tillvägagångssätt för att effektivisera distributions- och butiksledet. Dessa hjälpmedel ska användas för att reducera aktörernas matsvinn vilket leder till minskad negativ miljöpåverkan samt ökad lönsamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)