Förskola för fler barn : En kvalitativ intervjustudie och kritisk policyanalys om synen på barn i behov av språkutveckling i det svenska språket

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Denna studie syftar till att studera hur förskolans uppdrag rörande barn i behov av språkutveckling i det svenska språket beskrivs av olika aktörer som regering, riksdag och förskollärare. Detta undersöks i relation till riksdagens beslut kring Förskola för fler barn.  Studien utgår från Carol Bacchis teoretiska perspektiv “What’s the Problem (represented to be)?” som grundas i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med nära släktskap med olika typer av diskursanalys.  För att besvara studiens syfte har ett urval av policydokument som relaterar till beslutet Förskola för fler barn analyserats med hjälp av Carol Bacchis metod för kritisk policyanalys. Data har även samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med förskollärare som analyserats med hjälp av tematisk analys ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, enligt Virginia Braun och Victoria Clarke.  Studiens resultat visade att det finns en samstämmighet kring antagandena att tidiga insatser i förskolan leder till bättre språkutveckling och skolresultat. Ett ökat deltagande i förskolan antas även förbättra både integration och jämställdhet i samhället i stort. Likheter finns även i policydokumentens och förskollärarnas uppfattningar om vikten av att ha adekvat utbildning och kompetens för att lyckas i arbetet med barns språkutveckling i det svenska språket. Relationsskapande lyfts fram som en viktig faktor i samverkan med de målgrupper som har liten erfarenhet av förskolan eller inte har svenska som modersmål. Analysen av utredningen visade även att nyanlända barn och vårdnadshavare särskiljs från andra grupper av barn och vårdnadshavare i de åtgärder som presenteras. Denna kategorisering ses inte lika tydligt i förskollärarnas utsagor. Kategoriseringen bidrar till att konstruera en bild av nämnda vårdnadshavare och barn som “de andra”. Förskolans roll blir att integrera barnen och familjerna in i det svenska samhället. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)