Hemträning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Författare: Petter Jönsson; [2008]

Nyckelord: Hemträning; Fysisk aktivitet;

Sammanfattning:

Fysisk aktivitet ger oss fysiska fördelar, bl.a. en ökad syreupptagningsförmåga, ökat kapillärnät, starkare hjärta och ökad lungkapacitet. Hemträning anses som en bra metod för personer som inte har självförtroendet och motivationen att träna i en grupp eller på ett gym. Hemträningsprogram kräver dock en god självdisciplin för att man ska uppnå resultat och öka sin muskelstyrka eller gå ner i vikt, vilket nu ens mål är med träningen. Motivationen är den avgörande faktorn till att vi lyckas och upplever tillfredställelse. Motivationen är sammankopplad med våra intressen och finner vi något som tilltalar oss vill vi utöva detta. Användandet av träningsdagbok klargör utövarens aktiviteter och eventuella problem med programmet samt skador. Med hjälp av detta kan utformningen ändras och bli mer effektiv.

Metod

Ett träningsprogram utformades baserat på basövningar som har till uppgift att stärka klienterna i deras arbetsuppgifter. För att kontrollera styrkeutvecklingen användes fyra fysiologiska tester på varje klient. En hälsoskala användes för att bedöma klienternas subjektiva hälsa. Träningsdagbok användes också av försökspersonerna för att ge en bild av deras utförda aktiviteter.

Resultat

Samtliga klienter noterade signifikanta förbättringar på fystesterna och alla ansåg sig även ha förbättrat sin fysiska hälsa under studiens 6 veckor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)