Detaljmätning med terrester fotogrammetri : Med smartphone, bildrover och multistation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

Sammanfattning: Detaljmätning genomförs främst genom traditionella metoder, d.v.s. mätning med Global Navigation Satellite System (GNSS) eller totalstationsmätning. Ett alternativ till traditionella metoder är terrester fotogrammetri där mätningar sker i bilder som tagits av det aktuella objektet. Syftet med denna studie var att utvärdera terrester fotogrammetri som metod vid detaljmätning och ge riktlinjer för hur insamling av data till terrester fotogrammetri bör genomföras. Olika fotograferingsavstånd och antal fotostationer undersöktes. Koordinatbestämning och avståndsmätning undersöktes med hänseende på mätosäkerhet och det kvadratiska medelvärdet (RMS-värde). Det togs viss hänsyn till tid för fältarbete och efterarbete samt inköpspris vid utvärderingen. Instrumenten som användes för undersökningen i denna studie var en smartphone (iPhone 7), en bildrover (Trimble V10 Imaging Rover (V10)) och en multistation (Trimble SX10 (SX10)). Data från V10 justerades på två olika sätt, dels genom fri standardstation (V10 fri) och dels full orientering (V10 full), vid efterarbetet för att utvärdera om det fanns någon skillnad i resultatet mellan justeringarna. V10 är en bildrover som tar 360° panoramabilder. V10 tillverkas inte längre men tekniken är intressant att undersöka för se om det finns någon framtida användning för den. Baserat på den goda tillgängligheten av smartphones och prisskillnaderna är det intressant att undersöka hur låg mätosäkerhet och RMS-värde en smartphone kan uppnå. Ett antal reflextejper sattes upp på en vägg och utgjorde referensvärden för koordinatbestämningarna och avståndsmätningarna. Referensvärdena bestämdes genom totalstationsmätningar. Resultatet visade att SX10 uppnådde mätosäkerheter och RMS-värden på millimeternivå och påverkades väldigt lite av antal fotostationer och avståndet från objektet som mättes. Mätosäkerheter och RMS-värden för V10 full och V10 fri varierade mellan millimeter- och decimeternivå beroende på hur fotostationerna justerades vid efterarbete och om det var koordinatbestämning eller avståndsmätning. För att uppnå goda resultat med V10 bör instrumentet placeras nära objektet och fler fotostationer bör användas. iPhone 7 uppnådde mätosäkerheter och RMS-värden på millimeternivå. Resultatet med iPhone blev bäst med fler fotostationer men bra även med ett mindre antal och gav liknande resultat från 10 och 50 m. Resultatet i denna studie visar att terrester fotogrammetri har potential för detaljmätning men resultatet varierar beroende på vilket instrument och förfarandet som används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)