Intern eller extern implementering av Lean? : En fallstudie genomförd på små till medelstora produktionsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: För att lyckas bli bättre och effektivare, krävs det att verksamheter ständigt effektivisera sina processer gällande kostnadsmässigt samt leta efter nya arbetssätt för att kunna överleva. Studiens syfte är att undersöka fenomenet kring implementering av konceptet Lean i medelstora produktionsföretag. Studien förväntas ge kunskap, förståelse och underlag som kan främja framtida implementeringar i medelstora produktionsföretag.   Teorier som använts i uppsatsen är teorier kring organisationsutveckling och förändring i organisationer för att tillämpa dessa perspektiv på implementering av Lean. Teorin organisationsutveckling valdes med anledningen av att en implementering medför förändring samt utveckling av verksamheten. Teori om organisationsutveckling är bred och innehåller organisationsförändringar och organisationskultur som kan spegla olika perspektiv gällande implementering av Lean. Kotters förändringsmodell tillämpas med anledning av att teorin belyser organisationers mjuka värden. Implementering innebär förändringar och Kotters förändringsmodell möjliggör en förståelse över verkligheten samt hur en lyckad förändring kan genomföras.   En kvalitativ fallstudie har använts som metod för att beskriva fenomenet intern samt extern implementering av konceptet Lean i Svenska produktionsbolag. Detta för att undersöka hur fenomenet upplevdes i verkligheten mellan fyra olika fallföretag som implementerat Lean med interna eller externa resurser de senaste åren.   Resultatet i studien visade på att oavsett tillvägagångssätt via interna eller externa resurser präglas en organisation av öppet samarbete mellan chefer och anställda samt mellan avdelningar. För att skapa ansvarstagande och meningsskapande finns det kritiska förutsättningar. Kritiska förutsättningar som motivation till att ta initiativ behöver en anställd för att känna tillfredsställelse med situationen på arbetsplatsen och att arbetet upplevs som meningsfullt. Kompetens och lärande inför förändring främjas av att grupper skapar en kultur tillsammans där medarbetarna ger varandra socialt stöd och diskussionerna är uppgiftsorienterade. Uppsatsen vetenskapliga bidrag är därför en mer fördjupad förståelse om skillnader gällande fenomenet intern samt extern implementering av Lean.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)