Reducering av ställtider

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Författare: Olivia Öholm; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: För att vara konkurrenskraftig i dagens globaliserade företagsklimat krävs kostnadseffektiva lösningar som gör det möjligt för företag att möta kundernas krav gällande såväl kvalitet som pris och förmåga att leverera enligt överrenskommelse. Gevalia, ett producerande företag i Gävle, har problem med långa ställtider som markant drar ner deras effektivitet. En universell vedertagen metod för att minska ställtider är SMED, Single minute exchange of die, som anses kunna göras kompatibel i alla typer av industrier.   Syftet med detta examensarbete var således att undersöka orsakerna bakom de långa ställtiderna samt hur dessa kan minskas. Vidare skulle en analysstruktur för ställtidsreduktion skapas.  För att uppnå syftet har intervjuer och observationer gjorts på Gevalia, samt en litteraturstudie kring berörda områden.   Analysstrukturen som skapades är inspirerad av SMED och PDCA-cykeln. Strukturen innefattar även andra metoder som bland annat 5 Why och 5S, samt tar hänsyn till det mänskliga beteendet. Strukturen består av fem steg: Kartlägg nuläget Analysera Skapa förbättringsförslag Implementera Utvärdera och återkoppla   Denna struktur användes sedan för att komma fram till förbättringsförslag. Dessa förbättringsförslag blev: Skapa en fixerad utgångspunkt Skapa ett omställningsschema som innefattar hela omställningsprocessen Utbilda och motivera personalen så de gör som det nya tillvägagångssättet säger.   Dessa förbättringsförslag kommer efter examensarbetet tillämpas hos Gevalia.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)