Motionera mera, lovande sovande : - Fysioterapeutstudenters mängd fysisk träning och sömnkvalitet, samt korrelationen mellan dessa

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Fysisk träning har observerats vara en faktor som påverkar sömnkvaliteten. På grund av tidskrävande universitetsstudier har det visats att såväl fysisk träning som sömn kan komma att bortprioriteras hos studenter. Studier kring hur Sveriges fysioterapeutstudenters träningsmängd korrelerar med sömnkvaliteten saknas.  Syfte: Att undersöka svenska fysioterapeutstudenters mängd fysiska träning och upplevda sömnkvalitet samt om det förelåg några skillnader mellan kvinnor och män. Syftet var dessutom att undersöka sambandet mellan fysisk träning och dålig sömnkvalitet. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv, komparativ och korrelerande design. Den fysiska träningen mättes med hjälp av Socialstyrelsens indikatorfråga för mängd fysisk träning en vanlig vecka och sömnkvaliteten bedömdes med Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI).  Resultat: Sammanlagt deltog 241 fysioterapeutstudenter. Totalt 58% tränade mer än 2 timmar per vecka. Majoriteten av deltagarna upplevde att de inte hade en dålig sömnkvalitet (PSQI= 4). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen gällande fysisk träning (p= 0.83) och dålig sömnkvalitet (p= 0.14). Det fanns ett signifikant men mycket svagt samband mellan mängd fysisk träning och dålig sömnkvalitet, r= -0.14 (p= 0.04). Slutsats: Studien indikerar en överlag bra fysisk träningsnivå hos Sveriges fysioterapeutstudenter. Majoriteten upplevde att de inte hade en dålig sömnkvalitet. Det förelåg ingen könsskillnad gällande träningsmängd och sömnkvalitet. Korrelationen mellan mängd fysisk träning och dålig sömnkvalitet var mycket svag. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)