Matkurir – när algoritmer leder vägen En studie om att handskas med problem och svåra förutsättningar i det (o)moderna plattformsarbetet matkurir

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Studien handlar om arbetet matkurir. Arbetet organiseras via sofistikerade IT system, ochsom sådant är det ett relativt nytt fenomen på svensk arbetsmarknad. Matkurir tillhör denplattformsbaserade arbetsmarknaden. Arbete för plattformar karaktäriseras av osäkraanställningar och specifika villkor, exempelvis som att de arbetande själva tillhandahållerde arbetsredskap som arbetet kräver. Kunskap om vad arbete för plattformar betyder ochinnebär för människor är idag en brist.Syftet med den här studien är att utforska vilka svårigheter och problem matkurirer mötermed och i arbetet samt undersöka hur de handskas med dessa.Teoretisk referensram för att analysera inhämtad empiri är ansatser om maktresurser ianställningsrelationen, värdighetshinder på och i arbetet samt arbetares missnöjes- ochmotståndsstrategier.Metod är kvalitativ och består av djupintervjuer genomförda med åtta matkurirer.Intervjuerna är semistrukturerade till sin utformning och hanterar i huvudsak öppna frågorrelaterade till syftet. Ansatsen i studien är att förstå och förklara det fenomen somstuderas.Resultat visar på ett flertal svåra omständigheter för matkurirer. De problem matkurirermöter med arbetet är relaterade till den osäkra anställningen och små möjligheter atttillgodose behov av försörjning. Analysen visar att anställningsrelationen präglas av oroeftersom kurirernas anställningskontrakt hanteras som ett instrument i avsikt attkontrollera de arbetandes effektivitet. Studien lyfter fram ett flertal problematiskavärdighetshinder i matkurirers arbete. Resultatet visar därtill att matkurirer använderstrategier och aktiviteter för att handskas med svåra inslag i arbetet. Strategierna är främstriktade mot att kontrollera och underlätta arbetet. Enstaka aktiviteter av motstånd finnsbland de arbetande.Slutsats är att matkurirer möter flera svårigheter och problem i arbetet. För att handskasmed dessa använder de arbetande kurirerna strategier som syftar till att bland annatunderlätta kraven i arbetet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)