Unisex som identitet i parfymproduktbeskrivningar : En diskursanalytisk studie om hur en unisexidentitet konstrueras språkligt

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Svenska

Sammanfattning: Denna uppsats har analyserat fem produktbeskrivningar av unisexparfymer från företaget Lushs sortiment. Uppsatsen undersöker med vilka språkliga hjälpmedel parfymerna görs begärliga i produktbeskrivningarna, hur performativa identiteter skapas i dessa och slutligen hur dessa identiteter är genuskodade. Studien använder sig av diskursanalys, analys av värderande ord samt analys av semantiska fält för att studera hur unisex konstrueras i produktbeskrivningarna. Resultatet visar att parfymerna görs begärliga genom att betona parfymernas ingredienser och dessa ingrediensers positiva kvaliteter. I produktbeskrivningarna kunde tre performativa identiteter utläsas, varav två kan hävdas vara genuskodade, en som representerar manligt kodade drag samt en som representerar kvinnligt kodade drag. Ytterligare visar det sig att den kvinnligt kodade performativa identiteten förekommer betydligt mer än den manligt kodade. Slutligen föreslår uppsatsen att Lush väljer att fästa vikt vid parfymernas ingredienser samt skapa en performativ identitet som går att spåra tillbaka till parfymen. Det är denna identitet som uppsatsen föreslår är en unisexidentitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)