Corporate social responsibility och resultatmanipulering - En kvantitativ studie om sambandet mellan corporate social responsibility och resultatmanipulering i svenska publika bolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Den finansiella informationen och rapporteringen från företag genom årsredovisningar är en etablerad och reglerad kommunikation från företag till externa intressenter. Tillsammans med den finansiella informationen finns nu även ett intresse för icke-finansiell information och Corporate social responsibility (CSR). Därav finns det ett intresse av att undersöka sambandet mellan CSR och resultatmanipulering (RM).Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan CSR och RM för svenska publika företag.Avgränsningar: Studien omfattar endast periodiseringsbaserad RM och andra former av RM exkluderas. Vidare har studien avgränsats till publika svenska bolag med tillgängliga data i Capital IQ för åren 2010–2018.Metod: I studien användes en kvantitativ metod där 403 företag studerades med hjälp av data från åren 2010–2018. RM beräknades med hjälp av Jones modifierade modell och för beräkning av CSR användes en nyckelordsanalys. För att studera studiens hypotes utfördes en regression.Resultat och slutsatser: Studien visar på ett signifikant negativt samband mellan CSR och RM, vilket visar på att mer CSR resulterar i mindre RM.Förslag till fortsatt forskning: Fortsatt forskning med avseende på CSR och RM är möjlig då studiens empiriska modell inte resulterade i en hög förklaringsgrad för resultatmanipulering som beroende variabel. Förslag till framtida forskning är att utöka beräkningar för CSR och RM samt att inkludera andra kontrollvariabler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)