Utveckling av Key Performance Indicators genom underhållstrategi för processindustrin

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Följande avhandlingsarbete har utförts som en fallstudie på BillerudKorsnäs tillsammans med en litteraturstudie som har gett upphov till den teoretiska referensram som grundläggande lagt grunden för mätstrukturen Key Performance Indicators (KPI) utformad för underhållsorganisationen. Vidare har datainsamling i form av intern och extern benchmarking tillsammans med dokumentstudier, semistrukturerade intervjuer och strukturerade observationer genomförts för att få en fullständig redogörelse för den aktuella situationen i enlighet med riktlinjerna för examensarbete på högskolenivå. Examensarbetet täcker ämnet för underhållsteknik och syftar till att kartlägga underhållsstrategin för att kunna utforma en Key Performance Indikator (KPI: s) mätstruktur för BillerudKorsnäs. Examensarbetet ger därefter upphov till analysavsnittet som med stöd av den teoretiska referensramen redogör för det förbättringsförslag och framtida rekommendationer att belysa för ett underhåll och driftsäkerhet i världsklass. Studien framställer underhållsverksamheten med utgångspunkt från svensk standard och en ledande och eftersläpande mätetalsstruktur som vetenskapligt underlag. Detta har resulterat i en tydligt definierat underhållsstrategi med nyckeltalsprestationer för en underhållsorganisation där underhållstrategin är kopplad till företagets vision och strategi. Frågeställningen som är kopplad till problemformuleringen genomsyrar arbetet och handlar om att redogöra för hur man kan anknyta till underhållstrategin och redogöra för vilka KPI:er som skall redovisas, för att skapa en effektiv och produktiv underhållsverksamhet som arbetar i enlighet med de mål man satt upp på BillerudKorsnäs- Sulfatfabrik. Resultatet från det bedrivna arbetet visar att KPI-strukturen inte är i enlighet med den underhållstrategi BillerudKorsnäs på koncernnivå fastställt, vidare så påvisar nyckeltalen inte ett effektmätetal relevant för underhållsverksamheten och fabriksledningen. Genom förbättringsförslaget som föreslås tas en ny KPI-struktur fram som ger en mätbarhet till underhållsverksamheten och är kopplad till BillerudKorsnäs vision och strategi för ”Bästa arbetsätt” inom underhåll och driftsäkerhet i världsklass.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)