Naturalistisk växtgestaltning i gränslandet mellan hus och natur : ett gestaltningsförslag för Naturhusvilla

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Detta arbete är ett gestaltningsförslag för en Naturhusvilla där naturalistisk växtgestaltning används för att skapa växtkompositioner med utgångspunkt från naturligt förekommande växtsamhällen. Naturhusvillan är ett bostadshus inneslutet i växthus, där avloppsvattnet renas i växtbäddar (Solvarm 2020). Syftet med uppsatsen är att undersöka vad naturalistisk växtgestaltning är och hur det kan användas i gestaltningen av den gröna miljön inuti och kring en Naturhusvilla. Målet är ett gestaltningsförslag för Naturhusvillan i Sikhall, med en diskussion kring den naturalistiska växtgestaltningens roll för gestaltningen. Arbetet genomförs med hjälp av förberedande epostkonversation och telefonmöten, en litteraturstudie, ett platsbesök och en gestaltningsprocess. Anders Solvarm, en av grundarna bakom Naturhusvillan, ger information om Naturhusvillans förutsättningar. De primära källorna i litteraturstudien är The Dynamic Landscape - Design, Ecology and Management of Naturalistic Urban Planting med Nigel Dunnett och James Hitchmough som redaktörer, Naturalistic Planting Design - The Essential Guide av Nigel Dunnett och Planting in a Post-Wild World av Thomas Rainer och Claudia West. Värderingarna som ligger till grund för en gestaltning påverkar vilka val som görs (Körner et al 2016). Då naturalistisk växtgestaltning är ett brett paraplybegrepp som innefattar många olika designstilar (Kingsbury 2004) styrs valet av vilka metoder och uttryck som används av designerns värderingar och ställningstaganden. I detta arbete uttrycks inspiration från naturen på tre sätt. För det första ett mål att minska det ekologiska fotavtrycket för Naturhusvillans hushåll, för det andra synen på människan som medskapare av naturen och för det tredje en ambition att använda naturens mönster för att skapa magiska platser för människor. En viktig del av gestaltningsförslaget är att brygga avståndet mellan den nybyggda Naturhusvillan och det omgivande landskapet. Detta görs med hjälp av växtval, matrixplanteringar, organiska former och materialval som knyter an till platsen och platsens historia. Gestaltningsförslagets växtkompositioner utomhus består av perennplanteringar och ängslik vegetation med inhemskt växtmaterial. Ute finns en damm som även tar emot överflöd av dagvatten. Inne i Naturhusvillan består växtvalet av exotiska lignoser, klätterväxter och perenner med ätbara delar. Både inne och ute finns växtbäddar för odling av ettåriga grönsaker. Arbetet visar att flera koncept och principer från naturalistisk växtgestaltning är användbara för gestaltningen av den gröna miljön i och kring en Naturhusvilla. Ett exempel är att gestalta matrixplanteringar som liknar naturligt förekommande växtsamhällen. Genom att utgå från mönster i naturliga växtsamhällen kan visuellt attraktiva planteringar skapas. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till i gestaltningen är platsens successionsstadie och hur planteringar förändras över tid. Det finns stor potential att använda både inhemskt växtmaterial, hotade åkerogräs och ätbara exoter i och kring en Naturhusvilla, för att skapa magiska platser för människor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)