Tågbuller i Skåne : befolkningens exponering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Sammanfattning: Populärvetenskaplig sammanfattning: Detta arbete beskriver skattningar av buller från tågtrafik i Skåne samt skåningarnas exponering för tågbuller. Arbetet bygger på ett framtaget program som beräknar bullerzoner kring järnvägssträckor, vilka approximerats som linjekällor. Baserat på tågtrafikinformation från 2005 från Södra banregionen har bullervärden för tågtrafik i Skåne skattats med hjälp av en förenklad version av den Nordiska beräkningsmodellen för buller från spårbunden trafik, NMT. För exponeringsberäkningar har befolkningsdata från 2003 använts. Resultat Resultat av exponeringsberäkningarna visar att ca 12 % av Skånes befolkning utsätts för dygnsekvivalent buller från tågtrafiken överstigande de riktvärden riksdagen ställt sig bakom. De kommuner som har flest antal bullerexponerade är Malmö, Helsingborg, Hässleholm och Lund, vilka även har flest innevånare. Då skyddsåtgärder mot buller görs beaktas endast ljudnivåmåttet i decibel, vilket inte säger något om vad trafikbelastningen innebär i tid. Generellt gäller att vid en fördubbling av trafikmängden ökar endast ljudnivån med 3 dB(A). Med anledning av detta har trafikbelastningen för Skånes järnvägssträckor beräknats som antal minuter per dygn och sträcka. Resultat från denna beräkning visar att boende i järnvägens närhet mellan Lund-Arlöv-Malmö utsätts för tågbuller mellan 30-46 minuter per dygn vid dagens trafiksituation. Sträckan räknas idag som en av Sveriges högst belastade sträckor. Planerad utbyggnad kommer därmed avsevärt öka belastningen för boende. Eftersom bullerberäkningarna bygger på en förenklad version av den Nordiska beräkningsmodellen för buller från spårbunden trafik, har inte korrektioner för t ex olika skyddsåtgärder som skärmar, bullervallar och plank mm beaktats, vilket medför att antalet exponerade bör vara lägre i realiteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)