Att bli sedd, att få svar, att få vara med och få vara aktiv och bjudas in till det hela tiden. Elevers delaktighet i det lärarledda klassrumssamtalet.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Jenny Schmidt; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Examensarbete inom Lärarprogrammet LP01Titel: ”Att bli sedd, att få svar, att få vara med och få vara aktiv och bjudas in till det hela tiden.” - Elevers delaktighet i det lärarledda klassrumssamtalet.Författare: Jenny SchmidtTermin och år: VT 2016Kursansvarig institution: För LAU370: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapHandledare: Stig GrundvallExaminator: Ann-Charlott TimanderRapportnummer: VT16-2470- 01Nyckelord: Delaktighet, delaktighetsskapande, lärarledda klassrumssamtal, lågstadiet, dialog, förmedling, flerstämmighet, styrt samtal, fritt samtal, kontrollfrågor, öppna frågor, demokratiskt förhållningssätt.Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att utforska hur lärare som arbetar med lågstadieelever ser på begreppet delaktighet utifrån sin reflekterade praktik och hur de skapar delaktighet i mötet med den samlade elevgruppen samt relatera dessa till skolans demokratiuppdrag. Lärarnas handlingsstrategier för att skapa delaktighet belyses utifrån motsatsbegreppen; Styrt samtal – fritt samtal, förmedling – dialog och flerstämmighet samt kontrollfrågor – öppna frågor. Vidare relateras lärarnas delaktighetsskapande till skolans demokratiuppdrag så som det beskrivs i styrdokumenten. Undersökningen har genomförts med metoden stimulated recall, där lärarna filmats i sina klassrum och därefter intervjuats utifrån det filmade materialet. Undersökningen bygger således på de filmade lektionstillfällena med lärarna och samtalsintervjuerna som genomfördes utifrån dessa.Resultatet visade att delaktighet utifrån lärarnas definition kan innebära att eleverna deltar både verbalt men också icke verbalt och att en styrning av klassrumssamtalen är viktig för att upprätthålla en ram för samtalet inom vilken alla elever får möjlighet att ta del i samtalet och göra sina röster hörda. Att som lärare vara flexibel inom denna styrande ram och tillåta spontana yttranden från elever och även låta samtalet flyttas ut i klassrummet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)