Att förstå och stödja elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs F-3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: En fungerande läsfärdighet hos eleverna är en av skolans viktigaste uppgifter. En utmaning för läraren är att kunna möta alla elever och deras behov samtidigt som ett gemensamt arbete i klassen ska genomföras. Det bästa av alla världar är när elev, lärare och förälder har ett gott samarbete. Syftet med studien är att belysa forskning om lärarens möjligheter i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. Frågeställningen vi vill besvara är: “På vilka sätt kan läraren hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs F-3 ?” För att besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om lärares kunskapsutveckling, undervisningsstrategier och uppmuntran från hemmet. Vårt resultat visar att det krävs en varierad undervisning med tydliga instruktioner och att IKT är ett användbart hjälpmedel för eleverna med läs- och skrivsvårigheter. Läraren måste även anpassa undervisningen efter varje elevs behov samt ha goda förväntningar på varje elev. Läraren behöver kunskap om sina elevers eventuella svårigheter. Vidare forskning kan vara att undersöka på vilka sätt läraren utvecklar kunskaper som gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)