Sjukfrånvarons Betydelse för Mortaliteten vid Svenska Särskilda Boenden

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Att leverera en god äldreomsorg är en av statens viktigaste uppgifter. Det är en viktig del av svensk välfärd, där invånarna har en förväntan om att kvaliteten på vården ska vara god och där staten vill att detta ska ske kostnadseffektivt. Den kanske viktigaste delen i dessa strävande är personalen vid de särskilda boendena som har daglig kontakt med brukarna. I detta arbete undersöks närmare vad som händer när personal är borta från arbetet på grund av sjukdom; hur denna sjukfrånvaro eventuellt kan påverka brukarna och kvaliteten av den vård de mottar. I ljuset av coronapandemin studeras om en hög sjukfrånvaro påverkar mortaliteten vid särskilda boenden. Detta görs för att belysa hur oförberedda ändringar i personalsammansättningen kan ha en inverkan på kort sikt. Genom att utforska korrelationer där den generaliserade minsta kvadratmetoden används, tillsammans med fixed effects för tid och kommun, kan studien visa på en positiv korrelation mellan ökad sjukfrånvaro och mortalitet under inledande perioden av coronapandemin; mars – maj 2020. Dock gäller detta inte under urvalets samtliga månader där perioden innan coronapandemin inkluderas, där det finns inga indikationer på ett generellt samband mellan en ökad sjukfrånvaro och en ökad mortalitet. Dessa slutsatser bekräftas även med en specifikation med Mundlaks metod där viktiga kontrollvariabler för kommunala skillnader i befolkning och äldreomsorg även inkluderas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)