”Det är ju lite som att stå utanför en ring när alla andra sitter i ringen och leker tillsammans” En kvalitativ studie om hbtq+-personers upplevelser av minoritetsstress i nära relationer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hbtq+-personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i nära relationer samt upplevda konsekvenser på hälsan och de nära relationerna. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer, som bröt mot cis- och/eller heteronormen. En tematisk analys av berättelserna utmynnade i tre huvudteman: Omvänd skuld- och ansvarsfördelning, Två sidor av minoritetsstressmyntet och Motstånd och revolt. Deltagarna beskrev en yttre förväntan om anpassning efter normerna från närstående såväl som en inre förväntan i form av internaliserat stigma och anpassning som strategi. Deltagarna upplevde att minoritetsstressen hade fått negativa konsekvenser för deras relationer i form av ytlighet och distans samt på deras mående i form av psykisk ohälsa och internaliserat stigma. Vidare upplevde deltagarna att minoritetsstress även förde med sig vissa positiva konsekvenser och de gjorde på olika sätt motstånd genom exempelvis synliggörande av sin identitet och sökte sig till andra hbtq+-personer för att få stöd. Deltagarna identifierade och uttryckte även relationella behov och önskat stöd från närstående vilket främst handlade om normkritik och validering. Studiens resultat ger en bild av hur hbtq+-personer tvingas hantera minoritetsstress i sina nära relationer och vilka konsekvenser detta får på hälsan och på relationerna. Vidare forskning på området efterlyses.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)