Hot och våld orsakat av patienter

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Arbetsplatsvåld är ett välkänt problem inom sjukvården både i Sverige och globaltdär den anställda drabbas innan, under eller efter arbetspasset. Det finns begränsad mängdstatistik rörande våldets prevalens. Det finns flera orsaker till att våld uppstår, till exempelbristfälliga rutiner och ensamarbete. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hursjuksköterskors hälsa och omvårdnadsarbete påverkas efter att ha utsatts för hot och våld frånpatienter. Metod: En litteraturöversikt baserad på åtta kvalitativa och tre kvantitativavetenskapliga artiklar hämtade via sökningar från databaserna PubMed, CINAHL och Scopus.Resultat: Två huvudkategorier med fem subkategorier framträdde i resultatet: huvudkategorin”Påverkan på sjuksköterskors hälsa och välbefinnande” med subkategorier ”sjuksköterskanslidande”, ”sjuksköterskans självbild” och ”sjuksköterskans agerande” och huvudkategorin”Bristfällig omvårdnad av patienter” med subkategorier ”påverkan på omvårdnadskvaliteten”och ”påverkan på sjuksköterskans omvårdnad och förhållande till den våldsamma patienten”.Slutsatser: Hot och våld från patienter påverkar sjuksköterskors fysiska och psykiska måendegenom exempelvis stress och sömnsvårigheter, omvårdnaden de ger samt vårdrelationen tillpatienter. Litteraturöversikten belyste att det saknas forskning inom området, möjligt för attområdet relativt nyligen fått fotfäste. Det saknas en vedertagen definition av våld, både allmäntoch på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)