En kvantitativ undersökning om centrala och perifera budskap i miljökampanjer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Denna studie utgår från två miljökampanjer som skapats med grund i Cacioppo & Pettys (1984) “Elaboration likelihood model”, som kortfattat menar på att vi kan processa ett meddelande på antingen ett s.k perifert- eller centralt plan. Utifrån detta har vi skapat två kampanjbilder med fokus på miljöproblem, där den ena innehåller perifera- och den andra centrala budskap. Dessa användes för att undersöka om det finns en korrelation mellan faktorerna attityd, motivation och övertalning, med intresse för miljö som moderator för detta förhållande. Experimentet genomfördes med en enkät, där varje konstrukt testades för respektive kampanjbild. Våra konstrukt utgår dessutom från Katz (1960) “Functional theory of attitudes” och McGuires (2013) “Communication - Persuasion matrix”. 48 individer deltog i experimentet och populationen togs från ett icke-sannolikhetsurval. Medelvärderna från vår insamlade data för respektive konstrukt och kampanjbild användes senare för att utföra en korrelationsanalys. Konstruktens medelvärden mättes sedan mot vår moderator, som var medelvärdet för miljöintresse hos experimentdeltagarna. Det framkom inga signifikanta resultat från korrelationsanalysen. Resultaten visade däremot i ett paired samples student’s t-test att det fanns en signifikant skillnad för attityd konstruktet, där majoriteten visade en preferens för den perifera kampanjen. Utöver detta fanns det inga signifikanta skillnader mellan kampanjerna på de övriga konstrukten inom t-testet. Sammanfattningsvis behövs vidare forskning göras på detta ämne för att få mer konkreta resultat och för att utforska vilken typ av marknadsföring som bör riktas mot olika målgrupper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)