Internrevisionens betydelse : En studie om påverkan på externrevisorers arbete

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

Sammanfattning:

Bolagsstyrningen har förändrats på grund av vissa negativa företagshändelser som inträffade under 2000-talet. Det har blivit ett större fokus på internkontroll och etik. Som ett led i detta har även betydelsen av internrevision ökat. För att öka effektiviteten och kvaliteten på revisionen måste en samverkan mellan interna och externa revisorer äga rum. Förhållandet mellan parterna är avgörande för att fastställa styrningen av företaget. Denna bakgrund ledde oss fram till uppsatsens syfte som är att undersöka hur den externa revisionen påverkas av internrevision sett utifrån en externrevisors perspektiv. För att besvara uppsatsens frågeställningar har en kvalitativ fallstudie använts. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem externa revisorer för insamlandet av data. Från fallstudien framkom det att internrevisionen påverkar externa revisorer. Ytterligare visade studien att det sker ett samarbete mellan den interna och externa revisionen. En bra internrevision leder till ett mer effektivt arbetssätt samt en mindre riskfylld revision. Resultatet som framkom i studien visar att externa revisorer använder den interna revisionens underlag om den bedöms som tillförlitlig. Samarbetet mellan revisorerna bidrar till en mer effektiv revision.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)