Skolsköterskors hälsofrämjande arbete : Inriktat mot kost och fysisk aktivitet

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Kost och fysisk aktivitet ligger till grund för elevers psykiska, fysiska och sociala välmående. Skolsköterskors främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i skolan.Syfte: Syftet med studien är att belysa hur skolsköterskor arbetar hälsofrämjande på olika nivåer i skolan fokuserat på kost och fysisk aktivitet.Metod: Kvalitativ studie där fem skolsköterskor intervjuats och datamaterialet har analyserats med innehållsanalys.Resultat: Vikten av att ha hälsofrämjande visioner i skolan. Att arbeta hälsofrämjande med elever i grupp. Att skapa relation med elever.Konklusion: För att nå fram till elever med olika förutsättningar behöver skolsköterskors hälsofrämjande arbete fokuserat på kost och fysisk aktivitet kombineras på organisatorisk, grupp och individnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)