Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg? Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Rebecca Andrén, Lisa Appelqvist och Emma Skäremo Handledare: Johan Anselmsson Fem nyckelord: Varumärkesplattform, Varumärkesstrategi, Varumärke, Byråer, Plattform Syfte: Studiens syfte är att explorativt och beskrivande undersöka hur konsulter arbetar med varumärkesplattformar samt att skapa förståelse kring processen bakom hur en varumärkesplattform växer fram. För att uppnå syftet måste inledningsvis varumärkesplattformens beståndsdelar och struktur undersökas. Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en tvärsnittsdesign och induktiv ansats Teoretiska perspektiv: Två teoretiska ramverk är framtagna och sammanställda för att skapa bred förståelse i ämnet och en grund för analys. Det första teoretiska ramverket berör ämnesområdet varumärkesplattformar och är baserat på ett flertal relevanta författares idéer. Det andra teoretiska ramverket berör plattformar i helhet. Empiri: Det empiriska materialet berör byråers arbete med varumärkesplattformar och är inhämtat genom fem semistrukturerade intervjuer med byråerna. Resultat: Genom en analys av det teoretiska ramverket samt det insamlade empiriska materialet har studien visat att byråer måste lägga stort fokus på arbetet som berör processen kring varumärkesplattformar. Utan detta tillvägagångssätt kan inte varumärkesplattformen uppnå sin fulla potential som ett hjälpsamt verktyg för varumärkesstrategi. Studien har även identifierat problematik vid överlämning av en varumärkesplattform, samt att enkelhet och tydlighet är avgörande för en effektiv varumärkesplattform

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)