Vilken roll spelar ekonomen? : Redovisningsekonomers och controllers yrkesroller givet ett integrerat redovisningssystem och harmonisering av extern- och internredovisning

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund:  Denna studie tar sin utgångspunkt i två kontextuella förutsättningar som i akademisk litteratur sägs påverka möjligheterna för hur redovisningsekonomers och controllers roller i företag utformas och förändras. Den första förutsättningen grundas i utvecklingen av informationssystem, däribland integrerade redovisningssystem, vilket i grunden förändrat sätten information kan framställas, användas och omsättas i företag. Den andra förutsättningen tar sin utgångspunkt i en pågående akademisk debatt om förhållandet mellan extern- och internredovisning. Flera forskare har uppmärksammat att dessa forskningsområden särskiljs i akademisk litteratur, medan extern- och internredovisning i praktiken, enligt vissa forskare, närmat sig varandra. Vad detta, sammantaget med utvecklingen av informationssystem, ger för möjligheter att utforma redovisningsekonomers och controllers yrkesroller har i tidigare studier lyfts fram som ett intressant forskningsområde. Syfte:  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur redovisningsekonomers och controllers yrkesroller utvecklas och utformas i och med användning av ett integrerat redovisningssystem och en harmonisering av extern- och internredovisning. Metod:  I studien tillämpas en kvalitativ metod där det empiriska materialet består av intervjuer inom en ekonomifunktion. Studien har genomförts som en fallstudie med longitudinella inslag. Slutsats och diskussion:  Studiens resultat visar tecken på en hybridisering av redovisningsekonomens och controllerns yrkesroller i och med användning av ett integrerat redovisningssystem och en harmonisering av extern- och internredovisning. Dessa kontextuella förutsättningarna kan sägas ha möjliggjort denna hybridisering, men kan dock inte sägas vara de definitiva orsakerna till denna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)