Stereotyper i ”3D” – en skalningsstudie om stereotypinnehåll och dess dimensioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka Fiskes et al. (2002) antagande om att stereotypinnehåll bäst beskrivs utifrån dimensionerna värme/kompetens. Undersökningen är en skalningsstudie där deltagares (n=102) förutsättningslösa likhetsskattningar av en uppsättning sociala grupper analyserats genom det statistiska verktyget PCA (Principal Component Analysis). Resultatet från PCA:n föreslår en fyrdimensionell lösning; resultatet från en uppföljande regressionsanalys, vars syfte var att understödja studien med att försöka utröna och identifiera dimensionerna, visade ett starkt samband mellan dimension 1 och Fiskes et al. (2002) kompetensdimension, sambandet mellan dimension 2 och värme var desto svagare och tvetydigt, dimension 3 och 4 kunde inte identifieras p.g.a. datas begränsningar. Fler externa kriterier hade krävts för att fastställa vilka konstrukt som dimensionerna karaktäriseras av. Studiens resultat stödjer inte Fiskes antagande om att värme/kompetens skulle vara de enda dimensionerna men ger icke desto mindre stöd till att kompetensdimensionen skulle spela en betydelsefull roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)