Kvinnors upplevelser efter en hysterektomi : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Hysterektomi är ett operativt ingrepp där livmodern avlägsnas. Indikationen kan vara en tumör, framfall eller proliferation och det är världens näst mest förekommande gynekologiska operation. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser efter en hysterektomi. Metod: Genom en systematisk litteraturstudie valdes åtta artiklar ut. Sökningen gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Innehållsanalys användes som analysmetod. Artiklarna inkluderade kvinnor som genomgått en hysterektomi för minst en månad sedan och som längst för tre år sedan.  Resultat: Tre teman påträffades vilka var sexuella upplevelser, symtomatiska upplevelser samt kognitiva och emotionella upplevelser. Kvinnors sexuella upplevelser påverkades efter hysterektomin. De upplevde även olika symtom efter ingreppet som exempelvis ångest och smärta. Yngre kvinnor förknippade livmodern med kvinnlighet i högre utsträckning än äldre kvinnor.  Slutsats: Hysterektomin hade en inverkan på kvinnors sexualliv, kvinnlighet, fertilitet, smärta, välbefinnandet samt sociala funktioner. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)