Motivation och lärande inaturvetenskaplig undervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Lärande

Sammanfattning: I denna studie undersöks hur stor vikt lärare lägger på att skapa och genomföra lektioner där motivation påverkar lektionens planering och genomförande. Information samlades in via en enkät med 119 respondentsvar från lärare. Examensarbetet består av två delar, en kvantitativ och en kvalitativ del. I den kvantitativa delen uppger respondenterna att elevmotivation är viktigt, vilket korrelerar med Hattie (2014) metaanalys. Respondentsvaren visar även att de i mindre utsträckning tar hänsyn till elevmotivation vid lektionsplaneringen. I den kvalitativa delen bearbetas enkätsvaren kring frågeställningen - hur informanterna uppger att de arbetar med att skapa förutsättningar för elevmotivation vid lektionsgenomförande. Respondentsvaren beskriver pragmatiskt arbetet med att skapa förutsättningar för elevmotivation. Analysen visar en spridning i respondentsvaren. Diskussion, variation och praktiska moment är några av de mest förekommande svaren. I det följande steget görs en ytterligare analys av respondentsvaren med hjälp av en analysmodell baserad på Skaalvik och Skaalvik (2016), och deras uppdelning med teorier kring elevmotivation i skolmiljö. Examensarbetets resultat visar att svaren härrör sig från i huvudsak fyra av dessa åtta teorier kring elevmotivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)