Sjuksköterskors upplevelse av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Arbetsmiljön för sjuksköterskor omfattar den omgivning de har kring sig i arbetet, både ur ett fysiskt och ett psykologiskt perspektiv och är en viktig faktor för den anställdes upplevelse av arbetstillfredsställelse. Då bristen på sjuksköterskor är stor globalt, vilket påverkar patienters tillgänglighet till vård, behöver man se över arbetsmiljön för att behålla sjuksköterskor aktiva inom professionen. För att skapa en god arbetsmiljö har ledningen en skyldighet att verka för detta. Ledarens bakgrund och egenskaper påverkar hur personalen ser på ledarskapet och sin arbetsmiljö. Syftet med vår litteraturöversikt var att söka fördjupad kunskap om sjuksköterskors upplevelse av arbetstillfredsställelse inom slutenvården. Metoden var en litteraturöversikt av 10 vetenskapliga artiklar som analyserats för att hitta gemensamma kategorier, vilket var välbefinnande, ledarskap, sjuksköterskors bakgrundsvariabler och privatpersonen bakom sjukskötersketiteln. Resultatet visar att upplevelsen av arbetstillfredsställelse har en stark koppling till sjuksköterskors välbefinnande. Sjuksköterskor beskriver att dessa två begrepp även påverkar livet utanför arbetet. Saknas upplevelsen av arbetstillfredsställelse och välbefinnande får det negativa konsekvenser för privatlivet. I diskussionen lyfts ledarskapets betydelse för arbetstillfredsställelsen. Ett bra ledarskap ökar personalens engagemang och vilja till samarbete, vilket gynnar alla på arbetsplatsen. För att vända trenden vad gäller sjuksköterskebristen och dess konsekvenser idag, uppmanar både WHO och FN till att arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen för sjuksköterskor bör förbättras. De påtalar även att det är viktigt att se över sjuksköterskors egen hälsa och välbefinnande för att de själva ska kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande. När välbefinnandet inte prioriteras på arbetsplatsen kan det leda till problem så som stress, konflikter, mobbing och ohälsa bland personal. Även om det idag finns forskning kring sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, förordar forskare vidare och djupare forskning då upplevelsen är subjektiv, mångdimensionell och komplex.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)