Humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av receptfria läkemedel - en analys av de beslut som fattats på området inom läkemedelsbranschens egenåtgärdssystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Att använda humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av läkemedel är ett kontroversiellt ämne. De som sätter sig emot fenomenet menar att det fråntar läkemedel dess seriositet samt att det hos folket kan bidra till en ohälsosam attityd gentemot läkemedel. Lagstiftningen på området, det vill säga MFL och LER, behandlar varken humor eller humoristiska överdrifter varför svar istället får sökas i branschens egenåtgärdssystem och dess tillhörande regelverk LER. Det är sedan tidigare konstaterat att det inte finns ett förbud mot att använda humor vid marknadsföring av läkemedel. Dock har det i beslut som fattats med utgångspunkt i LER framkommit att det finns situationer då det kan anses vara otillåtet. Uppsatsen ämnar att belysa vilka situationer dessa är samt huruvida viss läkemedelsinformation är mer okej att skämta om än andra. Vidare så undersöker uppsatsen huruvida nuvarande reglering på området är tillräcklig eller om denna kan utvecklas på något sätt. Användande av humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av läkemedel är tillåtet i de fall marknadsföringen i övrigt håller sig inom ramarna för LER. Det har bland annat kunnat konstateras att humor och humoristiska överdrifter, i de fall de används på ett ogenomtänkt sätt, kan hamna i konflikt med läkemedelsinformationens saklighet och vederhäftighet. Detta sker när den information som ges inte överensstämmer med läkemedlets produktresumé. Vidare kan konstateras att användande av humor vid marknadsföring ej kan neutralisera att ett kön framställs på ett otidsenligt eller stereotypiskt sätt. Ett förslag till förbättring av regleringen vore att höja avgifterna vid regelöverträdelser. Dock är detta lite av ett icke-problem då efterlevnaden av de beslut fattade av informationsgranskningsnämnden (IGN) och nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL) är hög redan med de avgifter som råder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)