Vårdpersonalens erfarenhet av patientdelaktighet vid pankreaskirurgi - inför införandet av en ERAS-loggbok

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Pankreascancer är en allvarlig cancerform med snabbt sjukdomsförlopp och hög mortalitet där den enda potentiellt kurativa behandlingen är kirurgi. För att optimera vårdförloppet förespråkas vårdprogrammet ERAS där patientdelaktighet är fördelaktigt. Forskning visar dock att vårdpersonalens och patientens uppfattning om vad patientdelaktighet innebär skiljer sig åt. För att öka patientdelaktighet har användning av loggbok visat sig vara gynnsamt i vården, men forskning kring dess eventuella effekt gällande patientdelaktighet vid ERAS och pankreaskirurgi är begränsad. Syfte: Syftet var att undersöka vårdpersonalens erfarenhet av patientdelaktighet vid pankreaskirurgi inför införandet av en ERAS-loggbok. Metod: Fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer utfördes under hösten 2022 med sammanlagt 18 deltagare. Deltagarna var vårdpersonal med erfarenhet av patientgruppen på ett svenskt universitetssjukhus. Urvalet skedde till största del strategiskt för att inkludera vårdpersonal med olika professioner och erfarenheter. Intervjuerna transkriberades och det textnära innehållet analyserades i en induktiv manifest innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier identifierades: Patientens förutsättningar för patientdelaktighet, Vårdpersonalens möjliggörande av patientdelaktighet och Organisationens möjliggörande av patientdelaktighet. Vårdpersonalen hade en ambivalent syn på vad patientdelaktighet innebär och vem som ansvarar för genomförandet. Däremot fanns en samstämmighet gällande vårdpersonalens ansvar att främja patientdelaktigheten genom att tidigt involvera och förbättra patientens förståelse för vårdförloppet med patientanpassad information. Samtidigt rådde en osäkerhet kring hur och i vilken utsträckning personalen ska informera patienten för att stimulera patientdelaktighet. Vidare identifierade vårdpersonalen flera hinder för patientdelaktighet där patientens fysiska- och psykiska faktorer kräver individanpassad delaktighet, vilket är centralt i ett personcentrerat förhållningssätt. Utöver patientbundna utmaningar såg vårdpersonalen organisatoriska hinder i vård- och arbetsmiljön såsom medpatienter på flersal och hög arbetsbelastning. Slutsats: Vårdpersonalen var positivt inställda till patientdelaktighet då det ansågs leda till förbättrad vårdkvalité. Tidig involvering och tydlig information ansågs centralt för att stimulera patientdelaktighet. En ERAS-loggbok bör vara ett lämpligt redskap för att förbättra förutsättningarna till patientdelaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)