Sjuksköterskans insatser för att förhindra smittspridning av coronavirus inom sjukvården

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Coronavirus kan orsaka allvarliga luftvägssjukdomar hos människor. Det nyligenidentifierade coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar coronavirussjukdom 2019 (Covid-19)har utbrutit globalt som en pandemi och skapat stor oro i många länder. Det har inte baramedfört lidande för patienterna utan också allvarliga konsekvenser för samhället ochsjukvården har också blivit utmanad. Att förhindra smittspridning av coronavirus inomsjukvården är därför viktigt. Sjuksköterskans insatser spelar en stor roll eftersom omvårdnadenär sjuksköterskans profession och det omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet ochdet patientnära arbetet. För att bedriva en god och säker vård måste sjuksköterskan ha kunskapoch kompetenser samt vara riskmedveten och arbeta proaktivt. Syfte: Att beskrivasjuksköterskans insatser för att förhindra smittspridning av coronavirus som orsakar allvarligaluftvägssjukdomar inom sjukvården. Metod: Examensarbetet genomfördes som enlitteraturöversikt baserad på tolv vetenskapliga artiklar som söktes fram på de relevantadatabaserna Cinahl, PubMed och Scopus. Jämförelser mellan försiktighetsåtgärder gjordes.Resultat: Sjuksköterskans insatser presenteras under tre teman: 1) att öka kunskap ochmedvetenhet hos sjuksköterskan; 2) att förhindra exponering för virus genom att användapersonlig skyddsutrustning, att genomföra handhygien och följa handhygienrutiner; 3)organisatoriska åtgärder i patienthanteringen, personalhanteringen och för vårdutrymmen.Slutsats: För att minska smittspridning och bedriva säker vård bör sjuksköterskan hålla siguppdaterad med kunskap och utveckla nya praktiska färdigheter. Att ta erfarenheterna fråntidigare coronavirusutbrott och tillämpa dem på beredskaps- och förebyggande insatser samtatt snabbt ställa om organisatoriskt kommer sannolikt att förhindra smittspridning av SARSCoV-2 inom sjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)