Verksamhetsanalys för kartläggningoch åtgärdsformulering

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Organisationer möter idag ofta krav på att förändra och effektivisera sin verksamhet. Mångaförändringsarbeten genomförs dock utan att man i förväg har fastställt ett syfte medutvecklingsarbetet som stämmer överens med de verkliga behov av förändringar som finns iverksamheten. Trots att verksamhetens systemstöd ofta är inkluderat i ett verksamhetsutvecklingsarbete resulterar detta alltför ofta i brister i relationen mellan verksamheten och dess systemstöd. Syftet med uppsatsen var att finna en eller flera verksamhetsanalysmetoder som både kartlägger verksamheten och bidrar till skapandet av åtgärder, där analysmetoden tar hänsyn till både verksamheten och tillhörande systemstöd.Den andra delen av syftet var att applicera denna eller dessa metoder på den fallstudie som vi har gjort på Göteborgs Stad Färdtjänstens ruttplaneringsverksamhet. Fallstudien utgjordes aven etnografisk studie där vi genomförde elva kvalitativa intervjuer och tio observationer.Resultatet av uppsatsen var att en ny metod växte fram genom anpassning och kombineringav två befintliga metoder. Utifrån empirin analyserades, utvärderades och integreradesbefintliga metoder till den anpassade VASP- metoden (VerksamhetsAnalys med hjälp av SIM-metoden och Processkartläggning). VASP-metoden analyserade och strukturerade de frågor som den etnografiska studien gett upphov till. Resultatet av tillämpningen av VASP på Göteborgs Stad Färdtjänstens ruttplaneringsverksamhet resulterade i fem åtgärdsområden som motiv till ett utvecklings- och förändringsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)