Building Information Modeling - Förstudie om hur BIM kan effektivisera bygglovsprocessen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

Sammanfattning: Detta examensarbete handlar om att effektivisera bygglovsprocessen genom användandet av en BIM istället för dagens pappershandlingar vid ansökan om bygglovstillstånd. För byggåtgärder som nybyggnation, tillbyggnad eller en förändring av byggnadens utseende eller användningsområde krävs särskilt tillstånd. Detta tillstånd benämns bygglov. Ansökan om bygglov för byggnation skickas till byggnadsnämnden i den kommun byggåtgärden skall utföras. Om lov ges eller ej grundas på gällande lagar och bestämmelser samt respektive kommuns krav och beslut. Huvuddelen av dessa krav och beslut finns samlade i en detaljplan som beskriver hur mark- och vattenområde får användas vid byggnation inom det område där planen gäller. BIM står för Building Information Modeling/Model (byggnads informations modellering och hantering). Detta är en digital representation av en byggnad i 3D som kan användas under hela byggnadens livscykel. Fördelarna med BIM är många men det finns även en del svårigheter som man måste överkomma, där den största svårigheten är den höga kostnaden vid införandet av BIM. Resultatet av examensarbetet redovisas i form av ett exempel, där vi simulerar en bygglovsansökan med hjälp av en BIM. I det resulterande exemplet belyser vi fördelarna med detta sätt att ansöka om bygglov. Vi redogör också för vad som måste göras för att denna metod ska förverkligas i Sverige. När det gäller bygglovsprocessen anser vi att införandet av BIM innebär stora fördelar i form av att mindre fel görs i den slutgiltiga inlämningen till bygglovshandläggaren. Detta resulterar i en kortare handläggningstid och därmed en kostnadsbesparing.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)