Fel i bostadsrätt eller fel på bedömningen? Kritik mot Högsta domstolens nya praxis, den s.k. procentmetoden, vid bedömning av fel på vara såld i befintligt skick enligt KöpL 19 § 1 stycke 3 punkt

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: HD har i två uppmärksammade domar om fel i bostadsrätt sålda i befintligt skick slagit fast att en procentmetod skall användas vid bedömningen om varan är i ”väsentligt sämre skick” än vad köparen med fog hade kunnat förvänta sig med tanke på pris och övriga omständigheter. Enligt procentmetoden skall åtgärdskostnaden ställas i relation till varans pris och om den överskrider en väsentlighetströskel på 6 % så ska varan anses vara i väsentligt sämre skick sett till priset. Procentmetoden har svenska Högsta domstolen inhämtat från norsk praxis där Høyesterett har behandlat procentmetoden i ett flertal rättsfall. Undersökningen visar dock att svenska HD gav en skev bild av procentmetoden från norsk praxis, eftersom Høyesterett har förtydligat att det är en helhetsbedömning som måste göras och att övriga omständigheter har en stor roll. Denna uppsats ställer sig kritisk till procentmetoden och hur HD valt att införliva den, då undersökningen visar att underinstanserna tolkning av HD:s domar innebär att enbart procentförhållandet beaktas och att övriga omständigheter (som ska beaktas enligt lag) knappt behandlas. Undersökningen analyserar även konsekvenserna av procentmetoden och varnar för att målet att ”lika fall ska behandlas lika” riskerar att förloras vid tillämpning av enbart procentmetoden. Detta blir speciellt tydligt när det kommer till bostadsrätter som varierar stort i pris beroende på var i landet de geografiskt befinner sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)