Lek med växter och naturmaterial

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Enligt Skolverket är förskolans uppgift att lägga en grund för ett livslångt lärande, miljön ska locka till lek och det ska finnas utmaningar. Utemiljön är bra för barnens lek och därmed utvecklade för att det är genom lek som barn utvecklas. Lingua Montessoriskola ligger i Lund och har flyttat till nya lokaler. De behöver nu en bra skolgård. Maria Jacky, rektor, vill att skolan ska utformas med naturmaterial för att de vill passa in i omkringliggande miljö. De vill inte ha några stora färgglada lekredskap. Målet med arbetet är att ge ett par bra förslag till hur de kan utforma sin utemiljö med naturmaterial och växter. Jag har vävt samman naturmaterial och med skolans önskemål. Jag har också tagit reda på hur man kan skapa en stimulerande miljö med naturmaterial och växter om man arbetar efter Jean Piagets lekteori. För att lyckas med detta har jag valt min frågeställning;  Hur kan man bjuda in till lek med hjälp av växter och naturmaterial? Till grund för mina förslag på rum som passar på skolgården ligger litteraturstudier samt en observation och enkäter. På detta sätt tycker jag att jag har skapat mig en bra uppfattning om vad barnen och pedagogerna tycker och önskar. Det finns många olika definitioner på vad lek är, därför har jag utgått från Jean Piagets lekteori där han berättar hur han ser på lek och på barns utveckling. Han skriver om övningslek, symbollek och regellek. Jag har tillsammans med hans teori sammanvävt redskap i varje kategori så att det finns tillfälle att utöva alla lekar för att barnen ska utveckla sin kunskap och förmåga. Jag kommer att förklara olika rum som Montessoriskolan kan utforma skolgården efter. Målet är att alla barn ska hitta en plats de trivs på. Även säkerheten tas upp eftersom det är ett viktigt ämne i samband med lekmiljöer. Med olika rum skapas det en varierad skolgård, allt för miljön ska bli intressant och spännande. I diskussionen förklarar jag hur Jean Piagets lekteori tillsammans med olika rum av naturmaterial och växter kan skapa övningar som får barnen utveckling och trivsel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)