Hur påverkar användningen av TV, dator och mobil ungdomars sömn? En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar och tidigare forskning har visat att ungdomar sover mindre än vad de behöver. Media har blivit en viktig del i ungdomars liv och vardag, och utvecklingen av media ökar hela tiden. För ungdomar har tillgängligheten ökat och de är ”uppkopplade” merparten av dygnets timmar. Författarna önskar bidra till evidensbaserad omvårdnad kring hälsa och välbefinnande genom att analysera kvantitativa forskningsartiklar som undersökt medias påverkan på ungdomars sömn. Detta skall ligga till grund för fortsatta diskussioner om hur sjuksköterskan kan stödja ungdomar i deras livsvärld mot ökat välbefinnande genom hälsosamtal och behandlande samtal. Systematiska sökningar har gjorts i lämpliga databaser med tanke på ämnet och syftet för litteraturstudien. Materialet i studierna är inhämtat under perioden 2001-2009 och gäller ungdomar mellan 12 och 24 år. Tio artiklar har analyserats för att få fram om det finns samband mellan användning av media såsom TV, dator och mobil och ungdomars sömn. Resultatet visar tydligt samband mellan användning av dator och mobil och ungdomars upplevelse av sämre sömn. TV-tittande visar inte lika tydligt samband med sämre upplevelse av sömn. Framtida forskning behöver undersöka hur ungdomar själva ser på sömn och vad de upplever underlättar sömn för att få en nyanserad bild av ungdomars syn på hälsa och vad som behövs för att uppnå välbefinnande. Sömn är en komplex företeelse och påverkas av många faktorer vilka behöver undersökas genom kvalitativa studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)