Extremvärdesanalys och VaR : En metod för finansiell riskberäkning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Matematiska institutionen

Författare: Mattis Rosengren; [2023]

Nyckelord: Extremvärdesanalys; statistik; VaR;

Sammanfattning: Riskanalys handlar i stora drag om att studera förekomsten och konsekvenserna av särskilda händelser. Av särskild vikt är de så kallade \emph{extrema} händelserna; de som sällan inträffar, men medför påtagliga konsekvenser när det väl sker. Studiet av extremer innebär att undersöka svansar och kvantiler för den bakomliggande fördelningen; något som i praktiken visat sig svårt då deras sällsynta natur innebär att vanliga skattningsmetoder ofta är otillräckliga. Målet att bättre modellera och analysera dessa fenomen är vad som lett till utvecklingen av \emph{extremvärdesteorin}. Inom finans används det kvantilbaserade riskmåttet \emph{value at risk (VaR)}, vilket för en aktie eller portfölj anger den förlust som under en viss tidsperiod överskrids med viss sannolikhet. I denna uppsats så ger vi en introduktion till extremvärdesanalysen, och demonstrerar hur denna teori kan användas för att beräkna VaR genom att konstruera en kombinerad GARCH-EVT modell. Modellen appliceras på två olika aktiekurser, tillsammans med andra jämförelsemodeller, och utvärderas sedan med backtesting. Resultatet visar att modellen innebär en klar förbättring gentemot övriga jämförelsemodeller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)