Skolutvecklingsarbete i praktik : En studie om hur insatser och stöd gynnar lärares vardagspraktik

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Skolutvecklingsarbete görs bäst när det uppstår från skolans eget vardagliga arbete. Det hand-lar om att systematiskt arbeta med att förbättra den egna skolan genom lärande och reflektion-er, det vill säga förbättra skolans vardagspraktik med stöd av forskning. Vilja, ansvar och kre-ativitet hos pedagog och skolledning är förutsättningar för att skolutveckling skall ske på sko-lan. Syftet med all skolutvecklingsarbete är att arbete skall gynna elevers lärande och utveckl-ing och leda till ett bättre resultat i skolan. Eftersom det står tydligt i läroplanen som träddes i kraft den 1 juli 2011 att skolan måste utvecklas och att det är huvudmannens ansvar att detta skall ske (LGR11) så har några kommuner ett kunskapsbildande centrum för att stötta sko-lorna i deras utvecklingsarbete. Det finns nyckelkomponenter som är viktiga för lärare när det gäller att vara strategisk beträffande undervisning och lärande. I denna undersökning har 33 lärare svarat på en webbenkät om hur de upplever att skolut-vecklingsarbete gynnar elevers lärande och utveckling. De flesta grundskollärare som har svarat enkäten arbetar i årskurs 1-3 och har arbetat som lärare mellan 16-20 år. De flesta lä-rare som har deltagit i insatser i form av fortbildningar har även fått stöd av en extern aktör i sitt yrke. Skolutvecklingsinsatser i form av utbildningar, konferenser, workshopar, kollegialt lärande kan vara en ingång för att lärare skall börja reflektera över sin egen undervisning och förhållningssätt till elever, arbetskamrater, skolledning, vårdnadshavare. När lärare ökar sitt positiva förhållningssätt gentemot eleverna så utvecklas eleverna på ett positivt sätt. De vågar göra fel, provar nya metoder, tar gärna emot olika typer av feedback. Lärares utveckling blir bäst när den går från professionell utveckling i form av deltagande till professionellt lärande i form av görande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)