Medbestämmande i samling och tema på förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares och barns syn på medbestämmande

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

Författare: Helena Uddh; Malin Wingren; [2011]

Nyckelord: delaktighet; inflytande; medbestämmande;

Sammanfattning: BakgrundFör att barn ska utvecklas till självständiga och demokratiska individer bör de få vara medbestämmande i situationer som rör deras vardag, exempelvis samling och tema. För att samling och tema ska bli meningsfullt för barnen bör deras intressen, tankar och åsikter synliggöras. Vygotskijs sociokulturella teori handlar om att barn lär i samspel med andra.SyfteSyftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och barn ser på medbestämmande i samling och tema på förskolan. Vi vill ta reda på vad medbestämmande innebär för förskollärarna och vilka förmågor förskollärarna anser att barn utvecklar genom att få vara medbestämmande.MetodUndersökningen grundar sig på en kvalitativ fallstudie där fyra förskollärare och tio barn har observerats och intervjuats.ResultatResultatet visar att medbestämmande för förskollärarna innebär att få göra sin röst hörd och få möjlighet att påverka olika situationer. Barnen lyssnas in i samling och tema genom att deras idéer och tankar synliggörs. Vissa beslut fattas genom demokratisk röstning där allas röst räknas. Enligt barnen får de vara medbestämmande i vad och var de ska leka. Förmågor som barnen utvecklar genom medbestämmande är bland andra självkänsla, empati och social kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)