Mobilt vårdteam - En strategi för att klara av framtidens utmaningar och vårdbehov

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Svensk sjukvård är sedan länge överbelastad och väntetiderna blir ständigt längre på grund avett ökat antal vårdsökande. Forskning visar på att andelen äldre av befolkningen kommer attväxa sig större vilket kommer att påverka tillgängligheten av vården negativt eftersom attpatientgruppen är resurskrävande. Hur problematiken kan lösas saknas det i dagslägetforskning om och därmed återfinns denna studie som ett bidrag till forskningsfältet angåendehur svensk sjukvård på ett effektivt sätt ska kunna hantera den äldre patientgruppen för att ökatillgängligheten i vården för alla.Syftet med denna studie är att utifrån en fallstudie av mobilt vårdteam Malmö undersöka omoch hur man kan förbättra tillgängligheten av vården. Det mobila vårdteamet är ett samarbetemellan primärvård, slutenvård och kommun som tillsammans bildar ett multidisciplinärt teamför att tillgodose patienternas behov. Genom deras lean-inspirerade arbetssätt behandlarteamet anslutna patienter för att undvika resurskrävande sjukhusinläggningar. Studien utgårfrämst från en kvalitativ metodologisk ansats där semistrukturerade intervjuer använts för attsamla in empiri om deras arbete och resultat. Därefter har en innehållsanalys använts för attanalysera materialet. Kvantitativa data har dessutom samlats in som kunna styrka studiensresultat.Studien påvisar att det arbetssätt som mobilt vårdteam använder sig av ger resultat då dettakan frigöra cirka 0,175% av Skånes Universitetssjukhus totala kapacitet till andrapatientgrupper, vilket kan antas påverka den totala tillgängligheten i vården. I studien har detframkommit att utmaningar återfinns i verksamhetens olika silos samt i samarbetet mellandessa. För att klara av att hantera dessa utmaningar utgår det mobila vårdteamet från ett leaninspireratarbetssätt och implementationen av deras strategi har kantats utav ett transformativtledarskap, kreativt medarbetarskap, stöttande organisationskultur och en tydligframtidsvision. I framtiden återstår utmaningar i att förbättra samarbetet samt attimplementera fler mobila vårdteam runt om i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)