Redovisningskommunikation : - ett gap mellan sändare och mottagre

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Malin Fredin; Caroline Frisell; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Årsredovisningen och årsstämman är två kommunikationskanaler som företag använder för att sända ut information om företagets progress och prestationer till en mottagare, dess nuvarande investerare och intressenter. Aktieägarna utgör därmed en viktig grupp för företaget då de är en viktig källa till kapital. Årsredovisningen och årsstämman utgör en ram för de budskap som kommuniceras till företagets investerare som ska fatta beslut om att behålla, köpa eller sälja aktier, det är då av vikt att den information som sprids är användarvänlig och kan möjliggöra grund för beslutsprocessen. Redovisningsinformation kan tolkas olika av olika mottagare beroende av individens kunskap, erfarenhet och intresse. En bidragande konsekvens av detta är att investerarna själva måste bilda sig uppfattning om aktiens egentliga värde. Med detta som bakgrund analyseras främst årsredovisningen huvudsakligen ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv, där mottagaren är beroende av sändarens intresse av anpassad information. Idag råder brist av anpassad information och utgörs av ett kommunikationsgap som kompletteras med mediala källor som i en allt större utsträckning präglar mottagarens källa till information i beslutsprocessen. Tidigare teori inom området har behandlats. Studien baseras till sin helhet av en egenanpassad kommunikationsteori vars grund präglas av ett informationsflöde mellan en sändare och en mottagare där effekten av kommunikationen ifrågasätts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)