Förskolans matematik : – Vilka konsekvenser får förskollärarnas inställning och kompetens för barns möte med matematik?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Studiens syfte var att undersöka på vilket sätt förskollärarens kompetenser och inställning påverkade vilken matematik som erbjöds i förskolan. För att kunna uppnå syftet framarbetades forskningsfrågorna: Hur beskriver de intervjuade förskollärarna sin inställning till matematik i förskolan? och Hur beskriver de intervjuade förskollärarna sin matematiska kompetens för förskolans matematik? Tolkningsarbetet utgick från ett sociokulturellt perspektiv och tidigare forskning. Metoden som användes för att svara på forskningsfrågorna var halv-strukturerade intervjuer av åtta yrkesverksamma förskollärare. I resultatet framkom att förskollärarnas kompetenser och inställning till matematik i förskolan varierar. Resultatet visade även att samtliga förskollärare är medvetna om att deras inställning och kompetens påverkar barnens matematiska lärande. Flera av förskollärarna ställer sig kritiska till användandet av begreppet undervisning i förskolan, dock anser de att de lär barnen. Sammanfattningsvis kunde undersökningen visa vikten av att förskollärare erbjuds och genomför fortbildning i förskolans matematik. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)