Röntgensjuksköterskans bemötande med hotfulla och våldsamma patienter i radiologisk verksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Våld mot hälso-och sjukvårdspersonal har tilltagit och blivit ett globalt problem.Fenomenet är aktuellt och viktigt att framhäva eftersom ämnet sällan benämns. Allamänniskor har rättigheter till trygghet och motivation till sitt yrkesarbete. Syfte: Undersökahur röntgensjuksköterskan kan bemöta och förebygga våldsamma patienter i radiologiskaundersökningar. Metod: Litteraturstudie med kvantitativa och kvalitativa artiklar. Resultat:Rapportering av utsatthet är litet och indirekt problem till mörkertalet. Det framkommer attpersonalen inte vill rapportera i mening att inte tappa ansiktet framför kollegor samt attfenomenet är tabubelagt. Radiologisk personal har egna copingstrategier exempelvisdiskussion med anhöriga och kolleger. Resultatet visade vikten av tillämpning avpersoncentrerad vård, utbildning och tydliga säkerhetsrutiner samt arbetsrutiner för attförebygga och minska risker till utsatthet av hotfulla och våldsamma patienter.Röntgensjuksköterskan mår psykiskt dåligt vilket minskar arbetsprestation och motivation tillyrkesarbetet när de utsätter sig för hotfulla och våldsamma patienter. Radiologisk verksamhethar ansvar att vägleda och förebygga arbetsrelaterat våld i form av lagar och föreskrifter.Konklusion: Litteraturstudien är ett förebyggande arbete från olika aspekter och hjälperröntgensjuksköterskan att förhindra och förebygga aggressiva patienter. Kunskapen är enviktig ståndpunkt speciellt för nyexaminerade röntgensjuksköterskor. Genom angivnaaspekter kan röntgensjuksköterskan bemöta hotfulla och våldsamma patienter i ettprofessionellt sätt och därmed undvika att utsättas för hotfulla och våldsamma situationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)