Att skapa verksamhet mellan pedagogisk professionalism och marknadsmässiga tekniker – En studie om institutionella logiker i organisering av förskolan

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Offentlig förvaltning och dess verksamheter präglas av olika förväntningar och krav, ofta intehelt i samklang utan motstridiga. I denna studie har organiseringen av offentlig förskola ochhur den möter utmaningen att skapa verksamhet mellan pedagogisk professionalism ochmarknadsmässiga tekniker studerats. Förskolan möts av dubbla uppdrag, att stimulera barnsutveckling och lärande i kombination genom att skapa en pedagogiskt utformad verksamhet ikombination med ett inträde av marknadsmässiga styrtekniker och en ekonomi i balans. Hurdessa uppdrag och krav framträder och påverkar organiseringen av offentlig förskola går attförklara via ett teoretiskt perspektiv av institutionella logiker. Syftet med studien har att via perspektivet av institutionella logiker besvara hur och varför institutionella logiker framträderoch hur de hanteras på olika organisatoriska nivåer, i olika processer av personerna i förskolan.Genom att skugga personer på områdeschefsnivå, enhetschefsnivå och verksamhetsnivå, allamed en relation till förskolan, i fyra olika organisationer, under en sammanlagd tid av 4 veckor samt komplettera med djupa intervjuer har samband mellan hur en pedagogisk professionalism framträder i relation till marknadsmässiga styrtekniker. Resultat visar hur dessa framträder i form av en professionslogik och en marknadslogik på olika organisatoriska nivåer och i olika processer samt hur dessa hanteras av personerna i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)