VAR FINNS DE ETISKA ÖVERVÄGANDENA I UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I SVERIGE?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka ifall utveckling av förmågan att göra etiska överväganden inkluderas i dokument kopplade till processen utbildning för hållbar utveckling i grundskolan i Sverige.Teori: Undersökningen utgår ifrån teorin att förmågan att kunna göra etiska överväganden är en förutsättning för hållbar utveckling och att utveckling av denna förmåga bör vara inkluderad i utbildning för hållbar utveckling.Metod: Som grund för arbetet med utbildning för hållbar utveckling i grundskolan i Sverige finns dokument på internationell nivå och nationell nivå samt dokument direkt kopplade till den svenska skolan, vilket gör dem intressanta att analysera för att undersöka frågeställningarna. För att undersöka dokumenten och dess innehåll genomförs en textanalys.Resultat: Analysen visar att etik, utveckling av förmågan att göra etiska överväganden samt etiska dilemman inkluderas i begränsad form i dokumentet som beskriver Agenda 2030 för hållbar utveckling och i Sveriges handlingsplan för hållbar utveckling. I den svenska läroplanen beskrivs utveckling av förmågan att göra etiska överväganden i större utsträckning, men främst i generell form eller kopplat till enstaka ämnen. I texter specifikt utformade för utbildning för hållbar utveckling som tillhör Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial framhålls explicit utveckling av förmågan att göra etiska överväganden kopplat till utbildning för hållbar utveckling genomgående i en stor del av materialet och genom användning av detta material bör möjlighet finnas att utveckla förmågan att göra etiska överväganden hos elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)