Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. Traditionellt sett har företagen arbetat självständigt utan koppling till de andra medlemmarna i försörjningskedjan men fördelarna med att samarbeta över de organisatoriska gränserna börjar bli allt tydligare. Förändringen grundar sig i att kunderna har mer inflytande på marknaden och det är därför viktigare för företagen att snabbt reagera på förändringar i trender och skapa kvalitativa produkter till låga kostnader. Att styra och leda flödet av material, information och pengar i försörjningskedjan från tillverkning till slutprodukt är därför vital för att behålla konkurrenskraften i organisationerna.   Utvecklingen med digitaliseringen har lett till att kvalitativ data krävs för att utreda hur ny teknik kan implementeras i syfte att förbättra försörjningskedjans flöden. För att identifiera effekten av förändringar utförs därför en nulägeskartläggning av material- och informationsflödet för ett köks försörjningskedja. Studien visar hur flödet fungerar i nuläget och belyser processer som kan förbättras med hjälp av ny teknik. Utredningen är baserad på intervjuer och observationer från Marbodals fabrik till inbyggnadsplatsen för en köksleverans i ett NCC projekt. Insamlad data har därefter analyserats utifrån den initiala litteraturstudiens teorimodell och aktiviteterna i materialflödet. Köksleveransen valdes med avseende på att det är en vanligt förekommande leverans vid både ny- och ombyggnation. Den innehåller även en viss komplexitet, dels i tillverkningen men även i materialhanteringen. I studien identifierades slöserier i material- och informationsflödet. Dessa berör främst materialhanteringen på arbetsplatsen, samt intern- och externkommunikation i projektet. Utredningen visar att förbättringar i entreprenörens framtida inköp kan åstadkommas genom: Att säkerställa en gemensam målbild och syfte med arbetet för att reducera antalet missförstånd som sprids i organisationen och därefter vidare i försörjningskedjan. Involvera leverantörer och yrkesarbetare tidigt i planeringen. I planeringen av leveransen lägga vikt på att förstå leveransvillkoren och vilken flexibilitet som finns från leverantörens sida. I samband med leveransplaneringen ha en klar bild hur materialet paketeras och inspektera intransportvägen för att identifiera och förebygga hinder. Planera varje beställning så att inte material ligger i onödan på arbetsplatsen då det är kostsamt att flytta runt det. Informera involverade underentreprenörer (UE) vid förändringar i planeringen då det kan resultera i krockar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)