Paketskåp - en lösning på last mile problematiken? En kvalitativ undersökning om paketskåp och dess påverkan på last mile problematiken ur ett företagsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån ett företagsperspektiv bidra med ökad kunskap och förståelse för paketskåps potential att skapa bättre förutsättningar för en effektivare last mile distribution.Metod: Uppsatsen är en kvalitativ undersökning baserad på kvalitativa och semistrukturerade intervjuer i svenska e-handelsföretag. Uppsatsen bygger på en abduktiv ansats för analys av det insamlade materialet.Empiri och slutsatser: Den insamlade empirin tyder på ökad användning av paketskåp från kundsidan och att e-handelsföretag ser paketskåp som ett bra komplement till redan existerande leveransalternativ. Respondenterna nämnde ofta ett driv av att erbjuda olika leveransalternativ gentemot kund och där några av e-handelsföretagen noterat att paketskåp ger ökad kundnöjdhet och fler återkommande kunder än vid jämförelse med traditionellt postombud.Slutsatsen som kan dras är att respondenterna och författarna tror paketskåp endast är i startgroparna och att användande framöver kommer fortsätta öka, vilket får författarna att tro att allt fler företag och kunder kommer använda lösningen framöver. Om paketskåpsnätverket fortsätter växa på den svenska marknaden är det viktigt att ta hänsyn till nya aspekter, likt minskade samlastningsmöjligheter, om det blir många lokala alternativ. Det skulle kunna leda till att last mile problematiken tilltar igen. En annan slutsats som kan dras är att last mile problematiken är komplex med många aktörer att ta i beaktning, vilket gör problemet svårlöst om samtliga aktörer ska beaktas samtidigt. Paketskåp kan förväntas mildra problematiken, men kan troligen inte lösa den helt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)