Individers upplevelse av återhämtning vid psykossjukdom: en systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Det är sen tidigare känt hur återhämtning från psykisk ohälsa yttrar sig. Återhämtning och vägen dit anses vara högst individuell, om än med vissa gemensamma faktorer. Mindre omskrivet är återhämtning från psykossjukdom. Det är av värde att ytterligare litteraturstudier görs för att förtydliga och stärka eller identifiera nya gemensamma drag inom återhämtning vid psykossjukdom. Syfte: Sammanställa individers upplevelse av återhämtning vid psykossjukdom. Metod: En systematisk litteraturstudie bestående av 11 studier med kvalitativ ansats. Analysförfarandet genom metasyntes i enlighet med Howell Major och Savin-Baden. Resultat: Metasyntesen resulterade i tre tredje nivåns tema: Att individen förändras och utvecklas under återhämtningen, Att omgivningen bidrar till återhämtning och Att återhämtningsprocessen har hinder. Diskussion: Jämförelser med tidigare reviewstudiers resultat görs. Vissa skillnader återfinns, främst att återhämtning innebär att vara symtomfri. Likheter som framkommer är att återhämtning är en subjektivt upplevd process. Slutsats: Vetenskapligt stöd för litteraturstudiens resultat finns. Stark indikation för klinisk implikation då studiens resultat kan vara användbart för sjuksköterskor i motivationsarbete med patient.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)