Patientsäkerheten sett ur sjuksköterskan perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: PATIENTSÄKERHETEN SETT UR SJUKSKÖTERSKANS PERSPEKTIV EN LITTERATURSTUDIE JENNIFER SPÅNG MOA KARLBERG Spång, J & Karlberg, M. Patientsäkerheten sett ur sjuksköterskans perspektiv. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för Hälsa- och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2018. Bakgrund: Sjuksköterskan förväntas arbeta patientsäkert enligt lag och en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är just säker vård. Brister i patientsäkerheten leder till vårdskador, dessa kan vara orsakade av sjukvårdspersonal men också av ett bristande system. Sveriges kommuner och landsting uppger att omkring 100 000 patienter varje år drabbas i Sverige av vårdskador. Syfte: Syftet var att belysa faktorer som upplevs kunna påverka patientsäkerheten sett ur sjuksköterskans perspektiv. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Databassökningar genomfördes i CINAHL, PubMed och PsycINFO. Resultatet baseras på elva artiklar som granskats enligt en granskningsmall av SBU. Varje artikel genomgick en innehållsanalys innehållande fem steg. Resultat: Tre huvudteman framträdde: Arbetsmiljö, Arbetsbelastning och Kompentens. Samtliga teman innehöll ett flertal kategorier vilka sjuksköterskan identifierade som risker för patientsäkerheten alternativt främjande för patientsäkerheten. De kategorier som ansågs påverka patientsäkerheten var i huvudsak: ledarskap, hierarki, kommunikation, rutiner, bemanning och erfarenhet. Konklusion: Sjuksköterskan är medveten om faktorer som påverkar patientsäkerheten men är beroende av att organisationen bedriver ett systematiskt arbete för att kunna säkerställa den. Nyckelord: Faktorer, omvårdnad, patientsäkerhet, sjuksköterska, upplevelse

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)